top of page

Bản sao kê chính thức về tài khoản chi tiết các khoản phí đã nợ và đã thanh toán.  Không có tài liệu bổ sung nào được cung cấp.

Sao kê tài khoản - Bán lại

SKU: SOARS2022
75,00$Giá
  • Một bản sao kê tài khoản phản ánh các khoản phí còn nợ và đã thanh toán sẽ được gửi bằng phương thức điện tử trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày thanh toán qua email. Để nhận được đơn đặt hàng của bạn trước mười ngày làm việc, vui lòng đặt hàng và thanh toán phí RUSH phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Sao kê tài khoản có giá trị trong ba mươi ngày.

  • All orders require the following information: Community name, property address, legal description, and owner's name. Failure to provide this information will result a delivery delay.

bottom of page