top of page

Tài liệu kết thúc đơn hàng

Sản xuất và thanh toán liên quan đến chứng chỉ bán lại tuân theo Mục 209 của Bộ luật Bất động sản Texas.  Nếu cần tài liệu sớm hơn thời gian được mô tả trong mô tả sản phẩm, vui lòng chọn dịch vụ RUSH phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Nếu các sản phẩm được giao được chỉ định, chúng sẽ bao gồm các tài liệu được chỉ định trên biểu mẫu TREC. Các tài liệu đặc biệt, chẳng hạn như nghiên cứu dự trữ, tài chính lịch sử, kiểm toán và nghiên cứu dự trữ có sẵn cho chủ sở hữu trong cổng chủ sở hữu.  Các chứng chỉ quản lý hiện tại và tài liệu quản lý cộng đồng được cung cấp miễn phí tại hoa.texas .gov.  

Nếu bạn cần một dịch vụ chưa được liệt kê, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về yêu cầu đóng tài liệu, vui lòng liên hệ với closes@webdta.com hoặc thành viên của nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua trò chuyện hoặc (832) 364-6880.

bottom of page